Plakat za Akademsko kulturno umetničko društvo Lola / grafička priprema